Представяне

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е нестопанска организация, която подпомага професионалното развитие на българските софтуерни разработчици. Тя работи за насърчаване обмяната на опит между тях и за усъвършенстване на техните знания и умения в областта на проектирането и разработката на софтуер. Асоциацията организира конференции, семинари и курсове за обучение по разработка на софтуер и софтуерни технологии.

Цели

Целите на Българската асоциация на разработчиците на софтуер са:
 • подпомагане професионалното развитие на българските софтуерни разработчици чрез различни дейности, целящи усъвършенстването на техните знания и умения в областта на проектирането и разработването на софтуер;
 • създаване условия за обмяна на знания и опит между разработчици на софтуер;
 • подпомагане разпространението на научни, технически и инженерни знания и утвърдени практики, свързани с разработката на софтуер;
 • издигане престижа на българските разработчици на софтуер;
 • задържане на младите софтуерни специалисти в България;
 • указване на помощ на българските разработчици при намиране на реализация;
 • подпомагане на образователната система и учебните заведения;
 • стимулиране развитието на софтуерната индустрия, включително и чрез
 • съдействие за развитието на благоприятна за нея правна и финансова уредба;
 • утвърждаване на Асоциацията като авторитетна и представителна институция в областта на проблемите, свързани с разработката на софтуер и софтуерните технологии;
 • подпомагане на високото ниво на професионализъм и етика в софтуерната индустрия.

Дейност

Дейността на Българската асоциация на разработчиците на софтуер включва:
 • организиране и подпомагане на провеждането на конференции, семинари, симпозиуми, конкурси и работни срещи в съответствие с целите на Асоциацията;
 • организиране и провеждане на курсове за обучение;
 • осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми и проекти в областта на проектирането, разработката и поддръжката на
 • софтуерни и компютърни системи;
 • организиране и провеждане на конкурси и състезания, насърчаващи
 • овладяването на различни софтуерни технологии и умения за разработка на софтуер;
 • подпомагане и участие в научни и научно-технически проекти, свързани с проблемите на разработката на софтуер;
 • установяване и развиване на отношения на сътрудничество с национални и международни организации, институции, физически и юридически лица в страната и чужбина;
 • издаване и разпространение на електронни и печатни издания, подпомагащи целите на Асоциацията;
 • оказване на съдействие на научни и образователни учреждения, както и на организации с идеална цел, в дейностите им, свързани с целите на Асоциацията;
 • поддръжка на сайт в Интернет, в който се публикува информация, свързана дейността на Асоциацията;
 • издаване на удостоверения и сертификати за успешно преминати курсове на
 • обучение и участие в семинари, симпозиуми и конференции;
 • извършване на консултантски услуги в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни и компютърни системи;
 • провеждане на диалог с правителствени и обществени организации по въпроси, свързани с целите на Асоциацията.

Структура и членство

Българската асоциация на разработчиците на софтуер е професионална организация на лица, които се занимават с дейности, свързани с разработката на софтуер. Нейният стремеж е да обедини работещите в тази област и да им осигури по-висока професионална квалификация. Членове на Асоциацията могат да бъдат само физически лица. Асоциацията не преследва бизнес цели, а се стреми към обединение на работещите в областта на разработката на софтуер. Структурата на БАРС се състои от редовни членове, почетни членове, учредители и председател.

Председател

Председателят на Българска асоциация на разработчиците на софтуер е неин официален представител. Той организира и координира дейността на Асоциацията и работи усилено за нейното развитие и постигането на целите й.

Учредители

Учредителите на Асоциацията са първите нейни членове, нейните основатели.

Почетни членове

Почетните членове на БАРС са хора със значителен принос за дейността на Асоциацията. Те подпомагат активно дейностите на Асоциацията и работят усърдно за постигане на нейните цели.


Почетните членове имат следните права:
 • получават покани за семинари и конференции, организирани от БАРС;
 • имат право да публикуват свое кратко резюме на сайта на Асоциацията;
 • имат право да публикуват статии и новини на сайта на Асоциацията;
 • имат достъп до обявите за работа, предлагани от партньори на Асоциацията;
 • имат право да пускат обяви за работа до членовете на Асоциацията;
 • имат право да бъдат лектори на семинари, организирани от БАРС;
 • имат право да модерират форумите на сайта на Асоциацията;
Почетните членове имат следните задължения:
 • да подпомагат активно дейността на Асоциацията;
 • да сътрудничат доколкото могат при организирането на нейните дейности;
 • да утвърждават авторитета на БАРС.
По решение на ръководството Асоциацията присъжда званието „почетен член” като награда за заслугите на хората, които имат значителен принос за дейността на БАРС и желаят да продължат активно работа за постигане на целите й.

Редовни членове

Редовните членове на БАРС са хора, които се занимават или интересуват от разработка на софтуер и желаят да участват в дейностите, организирани от Асоциацията.

Редовните членове имат следните права:
 • получават покани за посещаване на семинари и конференции, организирани от БАРС;
 • имат право да публикуват името си, професионалните си умения (в стандартен формат) и информация за връзка на сайта на БАРС;
 • имат право да бъдат лектори на семинари, организирани от БАРС;
 • имат достъп до обявите за работа, предлагани от партньори на Асоциацията.
Редовните членове имат следните задължения:
 • да допринасят доколкото могат за дейностите на БАРС;
 • да утвърждават авторитета на Асоциацията и да съдействат за нейното развитие.
Редовен член на БАРС може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, гражданин на България. Членството в БАРС е безплатно и не е ограничено със срок.

Прекратяване на членството

Членовете на БАРС могат да прекратяват членството си по собствено желание. Ръководството на БАРС има право да прекратява членството на лица, които уронват авторитета на Асоциацията, нарушават Етичния кодекс или умишлено извършват действия, които противоречат на целите на БАРС.