Етичен кодекс на БАРС

Българската асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) приема настоящия Етичен кодекс, с който регламентира поведението и взаимоотношенията на членовете на Асоциацията при изпълнение на техните служебни задължения както помежду им, така и при взаимоотношенията им с трети лица.

В своята работа специалистите в областта на разработката на софтуер се сблъскват с проблеми от морално-етичен характер. Една част тях се дължат на липсата на морално-етични норми за личностно поведение в софтуерната индустрия. БАРС счита, че голяма част от тези проблеми могат и трябва да бъдат решавани по начин, основаващ се на принципите на морала и професионалната етика.

Етичният кодекс представлява система от норми и правила, които всеки член на БАРС приема да съблюдава и изпълнява при професионалните си отношения. Морално-етичните принципи са формулирани на базата на общите морални принципи и ценности на съвременното общество и са фокусирани върху отношенията, свързани с работата в областта на разработването и поддържането на софтуер.

В случаите, в които текстът на настоящия Етичен кодекс може да подлежи на различни интерпретации, те трябва да бъдат съобразявани с фундаменталните принципи на морала и етичното поведение в обществото и бизнеса.

Всяко нарушаване на настоящия Етичен кодекс от член на БАРС може да предизвика санкции, включително и неговото изключване от Асоциацията.

Чл. 1. С настоящия Етичен кодекс се установяват норми и правила за професионална етика при поведението на всеки член на БАРС.

Чл. 2. Спазването на кодекса е задължително за всички членове на Асоциацията.

Чл. 3. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне 10 члена на БАРС, могат да бъдат внасяни за разглеждане от ръководството на Асоциацията.

Чл. 4. Действието на настоящия Етичен кодекс укрепва авторитета на БАРС като нестопанска организация, чиято цел е подпомагане професионалното развитие на българските софтуерни разработчици чрез образователни и други инициативи.

Чл. 5. Отношенията между членовете на Асоциацията се основават на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл. 6. Членовете на БАРС приемат да подхождат честно и етично към своите колеги и подчинени, да не нарушават личните им права и при възможност да им помагат при изпълнение на служебните им задължения и при лични проблеми.

Чл. 7. В отношенията си с колеги, членовете на БАРС приемат да споделят своя професионален опит при всяка възможност, ако това не им пречи на нормалната работа и не е свързано с разкриване на служебна тайна.

Чл. 8. Членовете на БАРС приемат да работят за оптимално задоволяване на интересите на техните клиенти, крайни потребители и работодатели и за постигане на възможно най-високо качество на продуктите от своята работа.

Чл. 9. Членовете на БАРС приемат да не извършват действия, чиято цел е умишлено да навредят на свои клиенти, потребители, колеги или работодатели чрез своята работа или чрез продуктите от своята работа. За такъв род вреда се считат например злонамерени действия като унищожаване и промяна на файлове и програми, които водят до загуба на информация, ресурси, време или човешки усилия.

Чл. 10. Членовете на БАРС приемат да опазват фирмената тайна на организациите, в които работят и да не разкриват конфиденциална информацията, до която имат достъп по служебен път. При достъп до лична информация за клиенти и потребители членовете на БАРС приемат да не злоупотребяват с нея и да я използват само за целите, за които е предназначена и за които потребителят е дал съгласието си. Използването на електронната поща като средство за разпращане на нежелани рекламни съобщения (спам) също се счита за злоупотреба с лични данни.

Чл. 11. Членовете на БАРС приемат в своята работа да избягват действия, които дискриминират техни колеги, клиенти и потребители на базата на техните раса, национална принадлежност, пол, религия, възраст, здравословно състояние или сексуална ориентация.

Чл. 12. Членовете на БАРС приемат да не използват чужди изчислителни и комуникационни ресурси, ако нямат разрешение за това и да не правят опити за проникване в чужди мрежи и системи, до които нямат право на достъп.

Чл. 13. Членовете на БАРС приемат да уважават чуждия труд като спазват установените закони за авторското право и лицензионните споразумения, които сключват при инсталиране на софтуер и ползване на услуги в Интернет. Членовете на БАРС приемат да уважават продуктите на интелектуалната собственост на своите колеги (сорс-код, идеи, технологии и др.) и да не ги представят като свои разработки.

Чл. 14. Членовете на БАРС приемат да уважават договорите, споразуменията и други поети ангажименти и да не допускат поемане на нереалистични ангажименти, за които ясно съзнават, че не могат да бъдат изпълнени с необходимото качество и в определения срок.

Чл. 15. Членовете на БАРС приемат да участват в непрекъснатия процес на усвояване на нови знания и умения независимо от позицията, която заемат и по този начин да поддържат добро професионално ниво и непрекъсната връзка със съвременните технологии и подходи.

Чл. 16. При заемане на ръководна позиция членовете на БАРС приемат за свое морално задължение да подпомагат професионалното развитие на своите подчинени и да съдействат за възприемането на принципите на настоящия Етичен кодекс в организацията, в която работят.

Чл. 17. Членовете на БАРС приемат да разпространяват идеите на Асоциацията и на настоящия Етичен кодекс при всяка подходяща възможност.

Чл. 18. Членовете на БАРС приемат с действията си да не уронват престижа на професията „софтуерен разработчик“.